วันครบรอบ 135 ปี ชาตกาล โซลตาน โคดาย

dk-

เอกอัครราชทูตได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนสานธารณะ และสอนดนตรีให้แก่ผู้มาชมโดยใช้หลักการโคดายโดยมีกิจกรรมที่ประกอบด้วยตอนนี้ – 24 เมษา 2560 มีการแสงสดของ นักเปียโนชาวฮังการี นายมาร์แซลล์ แปเตอ ได้บรรเลงเพลงของโคดายซึ่งมีผู้มาร่วมชมกันอย่างล้นหลาม -28 เมษา 2560 นายมาร์แซลล์ ได้ทำการสอนดนตรีแก่ยาวชน โดยการใช้หลักการสอนของโคดาย สอนให้แก่นักเปียร์โน ไวโอลิน รวมนักนักประสานเสียง -8 พฤษภาคม 2560 นายมาร์แซลล์ ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม จัดการแสดงเพลงพื้นบ้านของชนพื้นเมืองฮังการีตามอายุของเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการสอนเสริมทักษะการร่ายรำ การเต้น ของชาวฮังการีดั้งเดิม    ...

ประวัติกรมกงสุลฮังการี

red_taiwan_consular

ประวัติกงสุล ถือว่ามีมายาวนานมากตั้งแต่กรุงสุโขทัย ต่อมาได้มีการจัดรูปแบบใหม่ กรม วัง นา คลัง ในสมัยของ พระบรมไตรโลกนาถเมื่อสมัย 400 ปีที่แล้ว ส่วนที่กงสุลรับหน้าที่จะเป็นในส่วนของคลัง หากนับแล้ว กงสุลจะเกิดจะเกิดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2418 ภายหลัง จากที่สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรป ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่นการ ประกอบเปรียบเทียบท่ากรม โดย กองกงสุล ได้เป็น 1 ใน 5 ของการตั้งขึ้น ใน พ.ศ 2435 มีการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมด และลดบทบาท กงสุลลง กรมหน้าทีของกงสุล มีหน้าทีให้ความถูกต้องชอบธรรม แก่ อธิบดี รองอธิบดี ให้มีหน้าที่ชัดเจน และประสานงานต่อพวกข้าราชการ มีบทบาทในการรวบรวมทรัพยากร และอื่นๆของภาครัฐ เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์หลักในงานของกงสุล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ ในด้านกงสุล เพื่อจะให้งานออกมาดียิ่งขึ้น และวางแผนงานได้อย่างลงตัว การเป็นกรมจะทำให้การสั่งการจะมีความชัดเจนสั่งการกับ ระหว่างอธิบดี ทำฝห้ฝ่ายกงสุลทำงานได้อย่างรสดเร็ว ฉับไว...

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศฮังการี

Economic-relations-

ประเทศฮังการีพึ่งเปิดประเทศเสรีหลังจากการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ได้ไม่นานมาก ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยรวมจึงยังคงอยู่ในสภาพยากจน แต่ฮังการีเองก็กำลังทำการเร่งปรับปรุงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอย่างเต็มกำลัง ฮังการีเป็นประเทศซึ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติน้อยหากนำมาเทียบกับบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างโปแลนด์หรือสโลวาเกีย ฮังการีมีอัตราคนว่างงานภายในประเทศประมาณร้อยละ 9 รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 10 ซึ่งทางฮังการีเองก็พยายามทำให้อัตราเงินเฟ้อนั้นลดลง แต่มันเป็นไปได้ยากมาก เพราะประชาชนในประเทศพึ่งได้รับอิสรภาพในการใช้จ่าย พวกเขาจึงมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าแบบวัตถุนิยมตามประเทศโซนยุโรปอื่นๆ เศรษฐกิจของฮังการีสามารถเติบโตได้เพราะมาจากสินค้าส่งออกรวมถึงการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ภายในประเทศ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1989 ฮังการีกลับมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกว่าอีกหลายๆประเทศในโซนยุโรป ฮังการีได้วางแผนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากการวางแผนส่วนกลางไปสู่ระบบเสรีนิยมมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2535 โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ, ทำการเปิดเสรีการค้า และการปฏิรูประบบ การเงิน การคลัง ส่วนทางภาคการเกษตร เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตที่จะเป็นการส่งเสริมสินค้าทางเกษตรให้มีกำลังแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้อย่างในกลุ่ม EU ด้วยกัน ทางรัฐบาลก็ได้มีการควบคุมอัตราเงินแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ทางพาณิชย์ตามทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าประชาชนของฮังการีจะได้รับผลกระทบอย่างน้อยที่สุดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังมีการพลักดันให้มีการขยายการค้ากับกลุ่มประเทศอื่นๆ นอก EU มากขึ้น ยิ่งการค้าของฝั่งเอเชียตะวันออก ซึ่งมีตลาดขนาดใหญ่ ในด้านการสนับสนุนธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดเล็ก ก็ใช้มาตรการทางภาษี ซึ่งเป็นแบบอัตราเดียวร้อยละ 26 สามารถลดอัตราภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจ ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวแผนเศรษฐกิจใหม่ ที่มีชื่อว่า Szechchenyi Plan...