วีซ่า non-o คืออะไร

non-o

ในการใช้ชีวิตหาเงินเพื่อใช้จ่ายในทุกวันนี้หลายคงเกิดคำถามกันมากขึ้น ว่าแท้ที่จริงแล้วเราใช้ชีวิตไปเพื่อใคร เพื่ออะไร แต่อย่างไรก็ดีการใช้ชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตเดิมๆ ซ้ำๆ ก็อาจจะทำให้เกิดความเบื่อหน่าย หลายครั้งก็เกิดความคิดที่อยากจะไปใช้ชีวิตยังต่างประเทศ แต่การไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศที่มีการกำจัดการเข้าประเทศด้วยวีซ่านั้นก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อย แต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีวีซ่าอีกประเภทหนึ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการเข้าประเทศตลอดชีวิตหรือระยะเวลายาวนาน นั่นก็คือ วีซ่าแบบ non-o ซึ่งในบทความนี้เราก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันกับเจ้าวีซ่าประเภทนี้ว่ามีความพิเศษแบบไหน และมีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขอย่างไร หากท่านพร้อมแล้วก็ไปทำความรู้จักกับวีซ่าประเภท non-o ไปพร้อมกันเลย

วีซ่า non-o เป็นวีซ่าเพื่อการลงตราประทับเพื่อการใช้ชีวิตบั้นปลายยังต่างประเทศ เพื่อทำงานในมูลนิธิ เพื่อติดตามญาติที่กำลังศึกษาอยู่ต่างแดน หรือเพื่อไปอาศัยอยู่กับญาติ เป็นส่วนย่อยจากวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น non-o ยังสามารถขอได้จาก

  • คู่ความในการดำเนินคดีต่างๆ
  • เข้ามาเพื่อคนที่เกี่ยวเนื่องกับความครัว เช่น บุตร คู่สมรส บิดา มารดา เป็นต้น
  • เข้ามาเพื่อทำงานในองค์กรอิสระ หรือองค์กรการกุศล
  • เข้ามาเพื่อเยี่ยมญาติของผู้เคยมีสัญชาตินั้น
  • เข้ามารักษาพยาบาล
  • เข้ามาเพื่อฝึกสอนนักกีฬา

ในการทำวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุวีซ่า 2 แบบคือแบบ 3 เดือน มีค่าธรรมเนียม 2,000บาท และแบบ 1 ปี มีค่าธรรมเนียม 5,000บาท โดย 1 ปีสามารถเข้าออกประเทศได้อย่างไม่จำกัดครั้งต่างจาก 3 เดือนที่เข้า-ออกได้เพียงครั้งเดียว โดยในการเดินทางพักในแต่ละครั้งจะอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน โดยบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 20,000บาท หากเป็นครอบครัว ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000บาท และการเข้ามาโดยประเภทต่างๆ จะต้องมีหนังสือรับรองของแต่ละประเภทที่น่าเชื่อถือได้โดยมีการประทับตราสำคัญทางราชการด้วย และหากครบกำเนิดในการเดินทางกลับจะต้องเดินทางไปติดต่อพนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขยายระยะเวลาให้แน่นอนอีกที หากไม่จะถือว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเดินทางเพื่อไปยังต่างประเทศ betflix ทางเข้า ซึ่งหากท่านต้องการจะเดินทางไปก็ควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และเตรียมหลักฐานเพื่อขอยื่นวีซ่าเพื่อเข้าไปอย่างถูกกฎหมาย หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเดินทาง