ประวัติกรมกงสุลฮังการี

red_taiwan_consular

ประวัติกงสุล ถือว่ามีมายาวนานมากตั้งแต่กรุงสุโขทัย ต่อมาได้มีการจัดรูปแบบใหม่ กรม วัง นา คลัง ในสมัยของ พระบรมไตรโลกนาถเมื่อสมัย 400 ปีที่แล้ว ส่วนที่กงสุลรับหน้าที่จะเป็นในส่วนของคลัง หากนับแล้ว กงสุลจะเกิดจะเกิดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2418 ภายหลัง จากที่สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรป ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่นการ ประกอบเปรียบเทียบท่ากรม โดย กองกงสุล ได้เป็น 1 ใน 5 ของการตั้งขึ้น ใน พ.ศ 2435 มีการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมด และลดบทบาท กงสุลลง

กรมหน้าทีของกงสุล

  • มีหน้าทีให้ความถูกต้องชอบธรรม แก่ อธิบดี รองอธิบดี ให้มีหน้าที่ชัดเจน และประสานงานต่อพวกข้าราชการ
  • มีบทบาทในการรวบรวมทรัพยากร และอื่นๆของภาครัฐ เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์หลักในงานของกงสุล
  • สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ ในด้านกงสุล เพื่อจะให้งานออกมาดียิ่งขึ้น และวางแผนงานได้อย่างลงตัว
  • การเป็นกรมจะทำให้การสั่งการจะมีความชัดเจนสั่งการกับ ระหว่างอธิบดี ทำฝห้ฝ่ายกงสุลทำงานได้อย่างรสดเร็ว ฉับไว