ความแตกต่างระหว่าง Visa กับ Passport

เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังมีความสงสัยในการเดินทางไปยังต่างประเทศว่าทั้ง Visa และ Passport มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพราะเห็นบางประเทศก็ไม่ต้องใช้วีซ่าแต่บางประเทศต้องใช้ ส่วนพาสปอร์ตเวลาจะเดินทางไปยังประเทศไหนก็ต้องใช้ตลอด ลองมาทำความเข้าใจของรายละเอียดเอกสารทั้ง 2 ชนิดนี้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้คลายข้อสงสัยในเรื่องราวของ Visa กับ Passport

Visa

วีซ่า คือหลักฐานสำคัญชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขอเพื่อเข้าประเทศสำหรับคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศที่จะเดินทางไป ลักษณะของวีซ่าอาจมาในรูปของรอยประทับหรือการติดเป็นสติ๊กเกอร์อยู่ในหนังสือเดินทาง ทว่าส่วนมากแล้วจะเป็นในลักษณะของการติดเป็นตราประทับในหนังสือเดินทางเสียมากกว่า อย่างไรก็ดีใช่ว่าทุกประเทศจะต้องทำการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเสมอไป เนื่องจากว่าสำหรับบางประเทศที่สามารถทำข้อตกลงในการเดินทางกันได้ก็ไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ หรือบางประเทศอาจจะไม่ต้องขอเลยก็ได้ ซึ่งในลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการอนุญาตให้คนสัญชาติอื่นๆ เดินทางเข้าไปยังประเทศได้ ประเภทของวีซ่าเองก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร, ประเภทนักท่องเที่ยว, ประเภทคนอยู่ชั่วคราว, ประเภททูต, ประเภทราชการ และประเภทอัธยาศัยไม่ตรี ซึ่งตรงจุดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเวลาที่เดินทางไปขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศต่างๆ ก็ต้องมีการระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าต้องการเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

Passport

ภาษาไทยเรียกว่า หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่เอาไว้สำหรับการระบุตัวตนของบุคคลทุกคนในการที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศ โดยในพาสปอร์ตนี้ก็จะประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, จังหวัดที่เกิด, เพศ, สัญชาติ เป็นต้น สำหรับคนธรรมดาทั่วไปเจ้าหน้าที่ก็จะทำการออกหนังสือเดินทางแบบธรรมดาให้ สำหรับประเทศไทยหน้าปกก็จะเป็นสีแดงเลือดหมู สามารถใช้งานได้เพื่อการท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ หรือแม้แต่ไปเรียนหนังสือยังต่างประเทศ แต่หากเป็นการไปเรียนต่อต่างประเทศก็ต้องมีวีซ่าเฉพาะเรื่องด้วย เอาง่ายๆ ว่าเปรียบไปแล้วมันก็เหมือนกับบัตรประชาชนในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตามยังมีพาสปอร์ตรูปแบบพิเศษ คือ หนังสือเดินทางราชการหน้าปกจะเป็นสีน้ำเงินเข้ม, หนังสือเดินทางทูตหน้าปกจะเป็นสีแดงสด และหนังสือเดินทางชั่วคราวหน้าปกจะเป็นสีเขียว ปกติแล้วเวลาที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศหากใครที่ยังไม่มีพาสปอร์ตก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยเสียก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการเดินทางออกนอกประเทศไทยเพื่อไปยังต่างประเทศได้