การขอวีซ่าที่สถานกงสุลจีน

ประเทศจีนนับตั้งแต่ที่พวกเขาเปิดประเทศเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าไปสัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี ความสวยงามของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมต่างๆ ของประเทศ ก็มีชาวต่างชาติรวมไปถึงคนไทยที่ค่อนข้างให้ความสนใจพร้อมทั้งอยากที่จะเดินทางมายังประเทศจีนสักครั้งในชีวิต ที่สำคัญราคาค่าเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สินค้า ที่พักโรงแรม ล้วนแล้วแต่เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ ไม่แรงจนเกินไป ยิ่งทำให้ประเทศจีนกลายเป็นจุดหมายของนักเดินทางทั่วโลกมากมายสำหรับในเวลานี้
อย่างไรก็ตามก่อนการเดินทางเข้าประเทศจีนมันมีกฎระเบียบสำหรับนักเดินทางชาวต่างประเทศทุกคนว่าจะต้องทำการขอวีซ่าให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งหากคุณเป็นคนไทยที่ต้องการไปเที่ยวยังประเทศจีนก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขาด้วยเช่นเดียวกัน ว่าแล้วก็ลองมาทำความเข้าใจกับการขอวีซ่าเพื่อที่จะไปยังประเทศจีนว่าเป็นอย่างไรบ้าง
หลักฐานในการใช้ขอวีซ่า

  1. หนังสือเดินทาง หรือ passport จะต้องมีอายุเหลือในระยะเวลาของหนังสือมากกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าวีซ่าว่างพร้อมกับสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ
  2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า ซึ่งก็จะถูกแบ่งออกไปว่าต้องการขอวีซ่ามาเพื่อทำอะไรทั้งการเป็นนักท่องเที่ยว, การมาศึกษาต่อ, การมาทำธุรกิจ หรือแม้แต่ประเทศที่ 3 ก็ต้องมีการกรอกรายละเอียดเพื่อแยกประเภทความประสงค์ให้ชัดเจน
  3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ต้องเป็นรูปปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก แว่นดำ เพื่อทำการติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มการขอวีซ่า
  4. เอกสารหลักฐานสำหรับผู้ทีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล โดยต้องเป็นเอกสารที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้
  5. หลักฐานอื่นๆ ตามที่มีการร้องขอซึ่งก็สามารถจะยื่นเอกสารให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

การยื่นขอวีซ่า

  1. คนที่ยื่นขอสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือให้ผู้มีอำนาจแทน อาทิ บริษัททัวร์ ให้ดำเนินการขอวีซ่ายังสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย
  2. มีบางกรณีผู้ยื่นขออาจต้องมาทำการสัมภาษณ์หรือทำการเซ็นรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่สถานกงสุลจีนได้มีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
  3. จะต้องมาติดต่อที่สถานกงสุลเท่านั้น ไม่มีการติดต่อยื่นรายละเอียดผ่านไปรษณีย์
  4. ไม่จำเป็นต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า
  5. จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการร้องขอว่าต้องการเร็วมากแค่ไหน ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันออกไป

อย่างไรก็ดีการยื่นขอวีซ่าจีนจำเป็นจะต้องมีการกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ชัดเจน ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง เพราะหากมีการให้รายละเอียดที่เป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนก็อาจจะทำให้การยื่นขอวีซ่าล่าช้า บางกรณีอาจทำให้ไม่สามารถขอวีซ่าได้เลยก็มีเช่นกัน