กงสุลหน่วยงานและความสำคัญ

เมื่อผลประโยชน์ของประเทศต้องมีผู้ดูแล ทั้งด้านการพานิชย์และสิทธิเสรีภาพนอกอานาเขต ในประเทศต่างๆ มีตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศ และดำรงอยู่ในต่างประเทศ เรียกว่า “กงสุล” มีภาระกิจและหน้าที่ ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ กงสุล (Consul) ความหมายและความสำคัญ คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ และดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศ ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศต่างๆ มีหน้าที่ทำการแทนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและนายทะเบียน หรือเรียกอีกอย่างว่า ผู้แทนทางการฑูต มีหน้าที่เกี่ยวกับการค้าเป็นสำคัญ หน่วยงาน สามารถแบ่งได้ ดังนี้ อธิบดีกรมการกงสุล ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กองสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กองหนังสือเดินทาง วิสัยทัศน์ ในการทำงาน คือ “การทูตเพื่อประชาชน” ให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างแดน สร้างความเข้มแข้งให้ชุมชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภารกิจในต่างแดน ช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จากการเจ็บ ป่วย หนังสือเดินทางสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ติดตามญาติที่สูญหาย หรือขาดการติดต่อ และดูแลความเป็นอยู่ แรงงานไทยที่ถูกหลอกลวงไปต่างประเทศหรือ หญิงไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณี แล้วประสบกับความตกทุกข์ได้ยาก สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้โดยตรง ในสภาวะของสงคราม หรือภัยพบัติทางธรรมชาติ เช่น เกิดเหตุการณ์วิกฤติทางการเมือง   แผ่นดินไหว...

เริ่มต้นสถานกงสุลจีนในต่างแดน

สถานกงสุลจีนที่จัดตั้งขึ้นในกรุงเมลเบิร์นปี ค.ศ. 1986 โดยหน้าที่ปกติของสถานกงสุลคือส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศจีนกับประเทศออสเตรเลีย ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ประเทศมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยการแลกเปลี่ยนต่างๆ มากมายเพิ่มขึ้นเช่น เทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรม ด้านการศึกษาหากสังเกตได้ว่าจะมีจำนวนประชากรจีนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหากเทียบกับเมื่อก่อนแล้ว รัฐบาลออสเตรเลียเองให้การสนับสนุนเพื่อให้ชาวจีนสามารถเข้าไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาจีนมากขึ้น แน่นอนว่าประเทศที่ได้ผลกำไรคือออสเตรเลียและพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศจีนนั้นมีการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับทางด้านพลังงานและสิ่งก่อสร้างจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำให้ประเทศออสเตรเลียนั้นสามารถผ่านปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นคู่ค้าประเทศสำคัญอีกประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้ ทำให้ความสัมพันธ์นี้ประเทศออสเตรเลียจึงพยายามกระชับมิตรเป็นอย่างมาก นอกจากด้านพลังงานแล้วยังมีการส่งออกกันระหว่างพืชผลทางการเกษตรที่ปัจจุบันได้มีส่งออกไปมาระหว่าง 2 ประเทศเป็นอย่างมากอีกทั้งประเทศจีนเองจะถึงกำหนดที่จะลดภาษีผลไม้ให้แก่ประเทศออสเตรเลียจากเดิมที่ 10% เหลือเพียง 4% พร้อมแผนที่จะร่วมลงทุนกันทางด้านการเกษตรประเทศจีนเองก็พร้อมจะให้ความร่วมมือเช่นกัน สำหรับความมั่นคงระหว่างประเทศนั้นถึงแม้ว่าทั้ง 2 ประเทศจะอยู่กันคนละภูมิภาคโดยที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ฝั่งเอเชียแปซิฟิก ประเทศจีนเองก็นับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางภูมิภาคเอเชียอีกทั้งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าทั้ง 2 ประเทศเป็นมิตรที่ดีต่อกันมากจึงทำให้ทั้ง 2 ประเทศได้ทำการซ้อมรบรวมกันอยู่บ่อยครั้งอย่างที่เป็นข่าว เป็นไปได้ว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งประสบปัญหาอีกประเทศหนึ่งจะเข้าให้ความช่วยเหลือในทันที ถึงแม้ว่าประเทศทั้ง 2 จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพียงใดก็สามารถปรับเข้าหากันได้เพราะจากการศึกษาที่นักเรียนจีนได้ไปอาศัยอยู่อีกทั้งยังเกิดเป็นชุมชนไชน่าทาวน์ที่ประเทศออสเตรเลีย สัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินซึ่งกันและกันมากขึ้น ล่าสุดนั้นประเทศจีนเองได้มีส่งเอกอัครราชทูตไปประจำยังออสเตรเลียโดยที่เอกอัครราชทูตเดิมได้หมดวาระการทำงานลงโดยเป็นการประกาศความสัมพันธ์ทางการทูตที่มาอย่างยาวนานถึง 44 ปี อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั้ง 2 ประเทศเพิ่มเติมเช้ามาอีกด้วย ประเทศออสเตรเลียและประเทศจีนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศที่ล้วนแต่ต้องการซึ่งกันและกันทำให้ทั้ง 2 มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันถึงปัจจุบัน...

สถานกงสุลทำหน้าที่อะไร

หลายๆ คนคงได้ยินกันบ่อยเกี่ยวกับกงสุลแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วเป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องกับสถานทูตหรือไม่ โดยลักษณะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งหลายประเทศก็มีตัวแทนของแต่ละประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยบางครั้งจะรวมกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อสะดวกต่อการดูแลบุคคลากร   หน้าที่ของสถานกงสุล แล้วมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือเดินทาง การดูแลผลประโยชน์ต่างๆ ให้คำปรึกษาและธุรกิจของบุคคลอื่นที่มาจากประเทศตนเองไม่ให้เสียเปรียบ ติดต่อประสานงานกับกงสุลใหญ่ หน่วยงานราชการประเทศตนเอง รวมถึงสนับสนุนการทำงานสถานทูตของตนเองที่อยู่ในประเทศนั้น โดยรวมแล้วจะเรียกว่าทำหน้าที่ดูแลบุคคลที่มาจากประเทศของตนเองในทุกด้านมีอำนาจน้อยกว่าสถานทูต สถานทูตหรือเอกอัครราชทูต เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำหรือผู้ปกครองแต่ละประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารโดยตรงต่อผู้นำประเทศที่ตั้งอยู่เป็นผู้แทนในการเจรจาโดยตรงแทนประเทศของตนเองรวมถึงการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันและมิตรภาพที่ดีต่อกัน   หากถามว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากันนั้นถ้ามองถึงความสัมพันธ์แล้วมีความสำคัญพอกันหากทั้ง 2 ประเทศไม่เป็นมิตรกันจะไม่สามารถจัดตั้งสิ่งที่กล่าวมาได้เมื่อประเทศเจ้าบ้านไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามคำขอจากประเทศที่ต้องการเข้า อีกทั้งมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มกันทางการทูตตามอนุสัญญากรุงเวียนนาทางการทูตที่มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 และปี ค.ศ. 1963 อนุสัญญาทางกงสุล เมื่ออยู่ในพื้นที่ของตนเองกฎหมายประเทศนั้นๆ จะไม่สามารถใช้ได้เพราะได้รับการยกเว้น โดยการคุ้มครองนี้จะมีสถานะเมื่อมีทูตหรือกงสุลอยู่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น เมื่อหมดวาระจะถูกยกเลิก กงสุลสามารถที่จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ กงสุลอาชีพ และ กงสุลกิตติมศักดิ์ทั้ง 2 แบบนี้แตกต่างกันอยู่พอสมควร กงสุลอาชีพ เป็นบุคคลที่รัฐบาลแต่งตั้งให้ประจำการหรือทำหน้าที่ในประเทศที่ต้องการโดยจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองเต็มที่ กงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นตัวแทนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาล ซึ่งการทำงานบางอย่างจะไม่ได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ แต่จุดหมายการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกับคือเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ สถานกงสุลสามารถแบ่งหน่วยงานความรับผิดชอบเป็นแผนกต่างๆ คือ สำนักงานเลขานุการ , กองสัญชาติและนิติกรณ์ , กองหนังสือเดินทาง ,...